Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm nhẹ, làm dịu bớt
    mitigating circumstances
    tình tiết giảm tội