Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hindermost /'haindmoust/  

  • Tính từ
    ở xa nhất phía đằng sau; sau cùng