Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    định giới hạn, hạn chế
    time is the limiting factor
    thời gian là nhân tố giới hạn