Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngăn trở, cản trở
    sự cố gắng giải cứu đã bị thời tiết xấu cản trở

    * Các từ tương tự:
    impeder