Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm trở ngại, người ngăn cản, người cản trở