Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rào (đua ngựa…)
  cự ly năm phu-lông (mỗi phu-lông bằng 210 mét) vượt rào
  (bóng) vật chướng ngại, điều trở ngại
  tôi đã qua được kỳ thi viết, trở ngại tiếp theo phải vượt qua là cuộc phỏng vấn
  rào quây tạm (để quây súc vật)
  hurdles
  (số nhiều)
  cuộc chạy vượt rào
  anh ta thắng cuộc chạy vượt rào cự ly 400 mét
  Động từ
  thi chạy vượt rào

  * Các từ tương tự:
  hurdler