Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbiddance /fə'bidəns/  

  • Danh từ
    sự cấm, sự ngăn cấm