Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstructionism /əb'strʌk∫ənizəm/  

  • Danh từ
    chủ trương phá rối (ở nghị trường)