Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obstructionist /əb'strʌk∫ənist/  

  • Danh từ
    nghị viên phá rối (ở nghị trường)