Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (khẩu ngữ)
    xem Yankee

    * Các từ tương tự:
    Yankee, yankeefied, yankeeism