Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yankeeism /'jænkiizm/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) từ ngữ đặc Mỹ