Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural Yanks
    [count] informal :a person from the U.S. :yankee

    * Các từ tương tự:
    yank, Yankee