Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xem Yank
  (Anh, khẩu ngữ) người Hoa Kỳ, người Mỹ
  (Mỹ) dân các bang miền Bắc; dân New England
  (Mỹ) lính liên bang (trong nội chiến Hoa Kỳ)

  * Các từ tương tự:
  yankeefied, yankeeism