Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vặn mạnh; xoắn mạnh; giật mạnh
  wrench the door open
  giật tung cửa
  làm trật khớp, làm sái (vai, mắt cá…)
  cô ta chắc là bị trật khớp mắt cá khi ngã
  Danh từ
  sự vặn mạnh; sự xoắn mạnh; sự giật mạnh
  cô ta vấp chân và mắt cá bị sai khớp đau điếng
  (số ít) nỗi chia ly đau đớn
  leaving home was a terrible wrench for him
  xa nhà là một nỗi chia tay đau đớn đối với ông ta
  (Mỹ) như spanner