Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kéo lên, giương lên
  hoist a flag
  kéo cờ
  hoist the sails
  kéo buồm lên, giương buồm lên
  [be] hoist with one's own petard
  gậy ông đập lưng ông
  Danh từ
  (thường số ít) sự kéo lên, sự giương lên
  give ma a hoist [up]
  kéo tôi lên với (khi trèo tường…)
  cần trục