Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (hàng hải)
    cần cẩu nâng hạ xuồng (trên tàu thủy)