Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) con sếu
  (kỹ ) cần trục
  Động từ
  vươn [cổ], nghển [cổ]
  crane [one's neckto see something
  nghển cổ để trông thấy vật gì

  * Các từ tương tự:
  crane-fly, crane-truck, craneman, cranesbill