Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elevator /'eliveitə[r]/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ) thang máy
  bánh lái độ cao (ở máy bay)
  vựa thóc lúa
  dây chuyền chuyển thóc lúa có gàu xúc

  * Các từ tương tự:
  elevator operator, elevator-jockey, elevatory