Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

franking machine /'fræηkiηmə∫i:n/  

  • Danh từ
    máy đóng dấu bưu phí

    * Các từ tương tự:
    franking-machine