Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiết bị tự động đóng dấu vào các lá thư... và tính bưu phí; máy in dấu tem

    * Các từ tương tự:
    franking machine