Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiếng Frăng
    Tính từ
    thuộc tiếng Frăng