Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candidate /'kændidət/  /'kændideit/

 • Danh từ
  người ứng cử, ứng cử viên
  thí sinh
  candidate for something
  người được đề cử
  công ty đang buộc phải giảm biên chế, và tôi e rằng rất có thể tôi là người được xếp vào số người dư thừa