Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người được chỉ định (vào một chức vị gì); người được bổ nhiệm