Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appointee /ə,pɔin'ti:/  

  • Danh từ
    người được bổ nhiệm, người được chỉ định (để làm việc gì)