Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

applicant /'æplikənt/  

  • Danh từ
    (+ for)
    người nộp đơn xin, người xin việc
    có 250 người xin việc