Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aspirant /ə'spaiərənt/  

  • Danh từ
    (+ to, after, for)
    người rắp ranh
    một trong những người rắp ranh ghế phó tổng thống