Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entrant /'entrənt/  

 • Danh từ
  người đăng tên dự thi; con vật đăng ký dự thi
  có năm mươi con chó đăng ký tham dự cuộc biểu diễn
  entrant to something
  người bước vào nghề nào đó
  an entrant to diplomatic service
  người bước vào nghề ngoại giao
  phụ nữ gia nhập lực lượng cảnh sát