Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] trẻ nhỏ, [thuộc] trẻ em
  infantile diseases
  bệnh trẻ em
  (nghĩa xấu) ấu trĩ
  infantile behaviour
  cách xử sự ấu trĩ

  * Các từ tương tự:
  infantile paralysis