Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infantile paralysis /,infəntail pə'ræləsis/  

  • (y học)
    bệnh dại liệt trẻ em