Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu) non nớt
  a callow youth
  một thanh niên non nớt
  callow thinking
  sự suy nghĩ non nớt

  * Các từ tương tự:
  callowness