Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immatureness /imə'tjuəriti/  

  • Danh từ
    sự non nớt, sự chưa chín muồi