Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đúng lúc
    an ill-timed remark
    một nhận xét không đúng lúc