Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unseasonable /ʌn'si:znəbl/  

 • Tính từ
  không đúng tiết, trái tiết (thời tiết)
  unseasonable weather
  trời trái tiết

  * Các từ tương tự:
  unseasonableness, unseasonableness