Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] sớm;[một cách] non
  born prematurely
  đẻ non
  prematurely
  bald hói đầu sớm