Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daybreak /'deibreik/  

  • Danh từ
    rạng đông
    we will leave at daybreak
    chúng tôi sẽ ra đi lúc rạng đông