Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trend-setter /'trend, setə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người khởi xướng mốt mới