Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

groundwork /'graʊndwə:k/  

  • Danh từ
    công việc chuẩn bị tạo cơ sở (cho việc gì)