Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underpinning /ʌndə'piniɳ/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) đá trụ, tường chống (ở chân tường)