Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

college /'kɒlidʒ/  

 • Danh từ
  trường đại học, trường cao đẳng
  she's at college
  cô ta học đại học (học bậc cao đẳng)
  the Royal College of Art
  trường cao đẳng nghệ thuật Hòang gia
  ban, khoa (ở đại học Mỹ)
  tòa nhà của một trường đại học
  are you living in college?
  anh ở nội trú trong trường đại học à?
  hội, đòan
  the College of Cardinals
  đòan hồng y giáo chủ
  the Royal College of Surgeons
  hội phẫu thuật Hòang gia