Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seminarist /'seminərist/  

  • Danh từ
    chủng sinh (học sinh chủng viện)