Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

get-together /'gettə'geðə[r]/  

  • Danh từ
    cuộc họp mặt
    chúng tôi có cuộc họp mặt nhỏ để mừng David được thăng chức