Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meeting place /'mi:tiηpleis/  

  • Danh từ
    nơi họp