Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meeting house /'mi:tiηhaʊs/  

  • Danh từ
    nhà thờ (của những tín đồ phái Quây-cơ)