Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

actualization /æktjuəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự thực hiện, sự biến thành hiện thực