Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consciousness /'kɒn∫əsnis/  

 • Danh từ
  sự tỉnh, sự tỉnh táo
  regain consciousness after an accident
  tỉnh lại sau một tai nạn
  the blow caused him to lose consciousness
  cú đấm làm anh ta bất tỉnh
  sự ý thức được
  my consciousness of her needs
  tôi ý thức được những nhu cầu của cô ta
  ý thức
  class consciousness
  ý thức giai cấp
  attitudes that are deeply ingrained in the English consciousness
  cung cách đã ăn sâu vào ý thức (vào tâm khảm) của người Anh