Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acumen /'ækju:men/  /ə'kju:-men/

  • Danh từ
    sự nhạy bén
    political acumen
    sự nhạy bén về chính trị