Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khôn ngoan; thận trọng; tính khôn ngoan thận trọng
    we can rely on the prudence of his decision
    ta có thể tin vào tính khôn ngoan thận trọng của các quyết định của ông ta