Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

providence /'prɒvidəns/  

  • Danh từ
    ý trời, thiên hựu
    sự lo xa
    tempt providence
    xem tempt