Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frugality /fru'gæləti/  

  • Danh từ
    tính căn cơ
    tính thanh đạm