Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conservation /,kɒnsə'vei∫n/  

 • Danh từ
  sự bảo vệ, sự bảo tồn, sự bảo toàn
  the conservation of forests
  sự bảo vệ rừng
  the conservation of energy
  sự bảo tòan năng lượng
  sự bảo tồn môi trường thiên nhiên
  bà ta rất quan tâm đến việc bảo tồn môi trường thiên nhiên

  * Các từ tương tự:
  conservation area, conservational, conservationist